1. ENGLISH
Kaos GL > Amaç;

Amaç;

KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

DERNEĞİN AMACI;

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır. 

Dernek, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlük, adalet ve barışı temel değerler olarak kabul etmesine; dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insan haklarını bütün insanların hakkı olarak görmesine; hayatın her alanında cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edebilmesi yönünde yardımcı olacak kültür, eğitim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bilfiil yürütür veya bu çerçevede yürütenlere madden ve manen destek sağlamaya çalışır.

a) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinselleri, hayata sorgulayıcı, girişimci ve üretici olarak hazırlamak; bilim, sanat, kültür ve uygarlık değerlerinden yararlanacak demokratik yaklaşımların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

b) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinselleri, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve benzeri alanlarda toplumun üretken insanları ve gücü haline getirmek; bu doğrultuda eşcinsellerin konumlarını, tutum ve davranışlarını, görüş, yaklaşım ve eğilimlerini, sorun ve isteklerini belirlemek; nihai olarak karar verme sürecinde etkin rol üstlenmelerini sağlamak.

c) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin, profesyonel ve toplumsal yaşama daha etkin, yönlendirici ve sorumlu katılımını sağlamak.

d) Toplumu eşcinselliğin, diğer cinsel yönelimler gibi bir cinsel yönelim olduğu; ahlaksızlık, hastalık, suç, v.s. olmadığından hareketle, eşcinsellik ve eşcinsellere dair aydınlatıcı, eğitici, faaliyetlerde bulunmak.

e) Ülkemiz eşcinsellerine yönelik politikaların belirlenmesine ve uluslararası platforma taşınmasına öncülük etmek; oluşturulacak politikaların benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

f) Mevcut ulusal ve uluslararası eşcinsel faaliyetlerini geliştirmek; yeni işbirliği olanaklarını araştırmak ve bunlara ilişkin projeleri hayata geçirmek.

g) Tüm dünya ülkelerine (Avrupa Birliği, Balkanlar, Avrasya, Ortadoğu, Akdeniz, vb.) yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

h) Çağın hızla değişen ve gelişen koşullarına göre kendini devamlı yenileyebilen, dış dünyaya açık, dinamik ve nitelikli bir eşcinsel hareketinin oluşması için çalışmalar yürütmek.

i) Eşcinselleri ve eşcinsel kuruluşlarını yerel-ulusal-uluslararası platformlarda bir araya getirerek birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi ve teknoloji transferi yapmaları ve bunun akabinde demokratik değişim ve gelişimi oluşturmaları için öncülük etmek.

j) Türkiye’nin dünyaya entegrasyonunun önemli adımlarından biri olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri sürecine katkıda bulunmak; eşcinseller ve eşcinsel oluşumları arasındaki bilgi ağı ve işbirliğini artırarak iletişimi sürekli kılabilmek.

k) Ülke genelinde eşcinsel haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi; kadın ve erkek eşcinsellerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

l) Eşcinsellik alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, madden ve manen desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak. Üniversitelerde, Gey-Lezbiyen Çalışmaları Bölümleri’nin oluşturulması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. 

m) Kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin, aile, eğitim, akademi, çalışma hayatı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı gibi alanlarda yaşadıkları sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlallerine dair çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

n) Psikiyatri ve psikoloji alanında cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak. Psikiyatr/Psikolog - hasta/danışan arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralların  takibini yapmak, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak.

o) Gey ve Lezbiyen gençlerin aile, okul idaresi, yurt idaresi vb. kurum ve kuruluşların zoruyla, psikoloji ve psikiyatri kliniklerine kapatılması, dönüştürme terapileri ve / veya tedavi adı altında tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik müdahalelere maruz bırakılmalarına karşı çalışmalar yapmak. Müdahalelerin takibini yapmak, raporlamak, gerektiğinde hukuki ve bilimsel girişimlerde bulunmak.

p) Gey ve Lezbiyen gençlerin damgalanmalarına, dışlanmalarına, tecrit edilmelerine, fiziki şiddete maruz bırakılmalarına, zorla tedaviye götürülmelerine, zorla evlendirilmelerine, göçe zorlanmalarına, evlerinden ve yurtlarından kovulmalarına; ekonomik, kültürel ve sosyal haklarından mahrum bırakılmalarına karşı sosyal hizmet uzmanları ile eşgüdümlü çalışmak.

r) Hukuk, yasalar ve mesleki yönetmeliklerde, eşcinsellerin ve eşcinselliğin suç, hastalık, ahlaksızlık, iffetsizlik, muzır vb. şekillerde tanımlanmasının ve gösterilmesinin takibini yapmak, mağduriyetleri ve hak ihlallerini izlemek, raporlamak. Yasalar ve mesleki yönetmelikler kapsamındaki cinsel yönelim ayrımcılığına ve homofobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yapmak.

s) Eğitim politikalarının, müfredatın ve ders kitaplarının cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için çalışmalar yapmak. Ortaöğretimde gey ve lezbiyen öğrencilere yönelik cinsel yönelim ayrımcı, homofobik tutum ve uygulamaların takibini yapmak, bu uygulamaları raporlamak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle birlikte çalışmak için yollar ve politikalar geliştirmek.

t) Akademide öğrencilere verilen psikiyatri ve psikoloji öğretiminde eşcinsel cinsel yöneliminin, psiko-seksüel bir sapma veya patoloji şeklinde ele alınmasına, sunulmasına ve öğretilmesine karşı müfredatı ve uygulamaları izlemek ve gerektiğinde değerlendirmeleri ilgili kurumlara iletmek.

u) Çalışma hayatında yasaların, cinsel yönelim ayrımcılığını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini ve uygulanmasını takip etmek, cinsel yönelim ayrımcı uygulamaları rapor etmek. Gey ve Lezbiyen işçi ve memurları, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı sendikal mücadeleye katılmaları yönünde yüreklendirmek, madden, manen ve hukuken desteklemek.

v) Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar yapmak.

y) Kültürler arası diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.

z) Daha iyi bir gelecek sağlanması amacıyla, dünya eşcinselleri arasındaki küresel ortaklığın oluşturulmasında aktif bir rol oynamak; dolayısıyla dünya barışı ve adaletinin sağlanmasına katkıda bulunmak.