1. ENGLISH
Haberler > Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 2014 Etkinlik Raporu

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 2014 Etkinlik Raporu

27 Nisan 2015

 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Inst  ranetImage=2724538&SecMode=1&DocId=2252924&Usage=2

 
LGBTİ Kişilerin İnsan Hakları
 
LGBTİ Kişilerin İnsan Hakları: 2014 süresince lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks bireylerin (LGBTİ) haklarını desteklemeye yönelik olarak Komiserce gerçekleştirilen etkinliklerde LGBTİ çocuklara ve interseks bireylere özellikle odaklanılmıştır.
 
Komiser 9 Mayıs’ta interseks bireylerin bilinirliğindeki yetersizlik üzerine bir İnsan Hakları Yorumu yayınladı. İnterseks bireylerin doğumları esnasında kolayca erkek veya dişi olarak tanımlanamadıkları için kendilerine ait insan haklarından faydalanma konusunda çok sayıda engelle karşılaştığına dikkat çekti. İnterseks bebeği olan aileler genellikle yeterince bilgilendirilmemektedir ve tıp profesyonelleri çocuğun cinsiyetini “normalleştirmeye” yönelik “düzeltici” ameliyat ve tedavi önermede hızlı davranabilmektedir. Bu tür tedaviler ebeveynlerin ya da daha önemlisi interseks bireylerin kendilerinin tamamen bilgilendirilerek rızası(aydınlatılmış onamı) alınmadan gerçekleştirilen geri dönüşü olmayan cinsiyet tayiniyle ve sterilizasyonla sonuçlanabilmektedir. Komiser, erken “normalleştirme” tedavilerinininterseks bireylerin kendi kaderini tayin etme hakkına ve fiziksel bütünlüklerine saygı göstermediğini vurguladı. Tıbbi nedenlerden dolayı ameliyatın gerektirmediği noktalarda bu işlemler interseks bireyin kendi rızasını verebileceği bir yaşta gerçekleştirilmelidir. İnterseks bireyler doğumlarından itibaren yasal olarak tamamen tanınmalıdırlar ve cinsiyet kategorilerinde yapılacak değişiklikler daha sonra yapacakları bireysel seçimlerini yansıtacak şekilde desteklenmelidir. Komiser hükümetlerin interseks bireylerin korunması konusundaki boşlukları tanımlamak adına mevcut kanunları ve tıbbi uygulamaları değerlendirmelerini ve sorunlara işaret edecek önlemler almalarını ısrarla tavsiye etti.
 
Komiser 2 Ekim’de LGBTİ çocukların güvenliği ve eşitliği üzerine bir İnsan Hakları Yorumu yayınladı. LGBTİ çocukların okullarda, evde ve sosyal medya aracılığıyla sıklıkla maruz kaldıkları zorbalık ve şiddetin sağlıkları üzerinde ciddi etkiler yarattığını ve kişisel kimlikleriyle ilgili açıklıklarını engellediğini ifade etti. Komiser bu durumu kabul edilemez bulurken LGBTİ çocukların bütün çocuklar gibi insan haklarından faydalanma hakkına sahip olduklarının ve topluma tam katılım sağlayabilecekleri güvenli bir ortama ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.
 
LGBTİ çocuklar hayatın tüm alanlarında cinsellik ve cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili gerçeklere dayanan bilgilere erişimin var olduğunu farz eden katılımcı haklarını kullanabilmeliler. Komiser, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin bazı temel prensiplerine atıfta bulunarak (çocukların görüşlerine saygı gösterme ve çocuğun çıkarlarının korunması) hükümetlerin evde, okullarda, internette, sporda ve kamu alanlarında şiddetten ve zorbalıktan korunması gereken LGBTİ çocukların güvenliğini ve eşitliğini iyileştirecek sistematik önlemler almalarında ısrar etti. Hükümetler LGBTİ çocukları güçlendirme ve koruma yükümlülüğü taşımaktadır ve çocuk koruma hizmetleri, çocuklarla ilgili sorunlarla ilgilenen kişiler ve polis LGBTİ çocukları kendi destek alanlarına dahil etmek için özel çaba sarf etmelidir.
 
Komiser Mayıs’ta Valletta, Malta’da homofobi ve transfobiye verilen karşılıklar üzerine 2. IDAHO Forumundaki açılış konuşmasında LGBTİ kişilerin durumlarıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı. LGBTİ bireylerin ifade, toplanma ve örgütlenme haklarından faydalanma konusunda karşılaştıkları engellerin altını çizdi ve çocukların cinsellik ve cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili nesnel bilgilere erişim haklarına vurgu yaptı. Trans bireylerin yasal olarak tanınması ve interseks bireylerin sağlık hizmeti tesislerindeki insan haklarının korunması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Komiser LGBTİ bireylerin insan hakları durumunun izlenmesinin önemini vurguladı ve Avrupa Konseyi’nin 2010 Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararlarının uygulanmasına ilişkin mevcut karşılılarının altını çizdi. LGBTİ bireylerin insan hakları birçok ülke ziyaretinde gündeme geldi. Komiser Gürcistan raporunda otoritelerin ve toplum liderlerinin LGBTİ bireylere tolerans ve şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık karşıtlığı konularında açık ve net mesaj yollamalarında ısrar etti. Karadağ raporunda homofobi ve transfobiyle mücadelede farkındalık artırma ve eğitim etkinliklerinin ve bildirilen bütün şiddet vakalarının etkin bir biçimde soruşturulmasının öneminin altını çizdi. Fransa ziyareti esnasında homofobik söylemlerdeki artış önemli bir sorun olarak tanımlandı. Komiser 2014’te LGBTİ insanları korumak için çalışan insan hakları savunucularının hassas durumlarına da önem verdi.