1. ENGLISH
Haberler > TBMM Başkanlığı: Meclis’te nefret söylemi çalışması mümkün

TBMM Başkanlığı: Meclis’te nefret söylemi çalışması mümkün

8 Aralık 2014
Kaos GL Derneği’nden Murat Köylü, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, TBMM Başkanlığı’na nefret söylemleri ile ilgili mevzuatlarını ve çalışmalarını sordu.
 
TBMM Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yasama dokunulmazlığı kapsamında TBMM üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Mecliste başka bir karar alınmadıkça, sorumlu tutulamazlar.
 
Ancak, Meclis İçtüzüğü’nün 67. maddesine göre Genel Kurul’da kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyiBaşkan derhal uyarır ve sözüne devam etmesi durumunda kürsünde ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görmesi durumunda o kişiyi o birleşimde toplantıdan çıkartabilir. TBMM Başkanlığı, kendisine gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin olması halinde, söz konusu yazı veya önergeyi sahibine iade edebilir.
 
Başkanlık, içtüzükte yer alan disiplin hükümlerini hatırlattı
 
TBMM İçtüzüğünün 156 ila 163. maddeleri arasında disiplin hükümleri yer alır. Bu hükümler arasında 157. maddedeki şahsiyatla uğraşmak için uyarmakaba ve yaralayıcı sözler ve hareketler için kınama,hakarette bulunmak, sövmek ve tehdit etmek için Meclisten geçici çıkarma cezası öngörülmüştür.
 
Bunlara ek olarak, TBMM Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu, siyasette açık ve hesap verebilir bir anlayışın yerleştirilmesi ve siyasi etik konusunun ayrıntılı biçimde incelenip ilkelerin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. Komisyon, 19 Aralık 2012’de komisyon çalışmalarına ilişkin raporuna ve kanun teklifi taslağına son şeklini vermiş, komisyon raporu ile kanun teklifi taslağını 26 Aralık 2012’de TBMM Başkanlığına sunmuş ve böylelikle çalışmalarını sonlandırmıştır. Komisyonca Başkanlığa sunulan teklif taslağında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş, bedensel, zihinsel ve ruhsal engeller ve benzeri sebepler temelinde ayırım yapılamayacağına ilişkin davranış ilkesine yer verilmiştir.
 
Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine yardımcı olmak üzere çalıştırılan sözleşmeli personel (danışman, ikinci danışman ve yardımcı personel) disiplin işlemleri açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile TBMM Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir.
 
Etik Komisyonu kapsamında nefret söylemine ilişkin çalışma yapılabilir
 
TBMM’de etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin görevlerini adalet, dürüstlük, saydamlık, nezaket ve saygı gibi etik davranış ilkeleri doğrultusunda yerine getirmelerini sağlamak, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere  kurulan TBMM Etik Komisyonu kapsamında nefret söyleminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması mümkün görülmektedir.
 
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında TBMM Başkanlığı’na yöneltilen sorular:
 
1 - Milletvekillerinin nefret söylemlerini (veya nefret söylemi olarak anlaşılması çok muhtemel söylemlerini) izleyen, değerlendiren ve analizler üzerinden gerekli adımları planlayan herhangi bir mekanizma öngörülmekte midir?
 
2 - Milletvekillerinin nefret söylemlerine veya ayrımcı ifadelerine karşı hangi yaptırımlar uygulanmaktadır, uygulanabilir?
 
3 - TBMM Başkanlığı; milletvekillerinin, danışmanların ve parti grup yönetimlerinin nefret söylemine ve ayrımcı dile dair bilgi ve sorumluluk düzeylerini artıran herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır?